De Inspectie voor het Onderwijs vindt de aanpak van de voor- en vroegschoolseeducatie (vve) in Amsterdam een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland. In een rapport van mei 2014 concludeert de inspectie dat Amsterdam voortvarend de kwaliteit van de vve heeft verbeterd.

In Amsterdam zijn alle partijen het erover eens dat achterstanden bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk moeten worden voorkomen en over de investeringen die daarbij horen. Dit geeft Amsterdam een voorsprong op andere steden.

1500 plekken erbij
Samen met kinderopvang- en welzijnsorganisaties en het onderwijs heeft de gemeente ervoor gezorgd dat meer kinderen deelnemen in een kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorziening. Vorig jaar zijn er meer dan 1500 plekken bijgekomen op de voorschool.
Ook zijn pedagogisch medewerkers verder opgeleid en voldoen ze allemaal aan de taalnorm.
Er wordt steeds meer gewerkt met kindvolgsystemen om de ontwikkeling van kinderen bij te houden. Daarnaast is er een onderzoek gestart om meer zicht te krijgen in de opbrengsten van vve.

Amsterdam presteert goed
In 2012 maakte het rijk afspraken om voor kinderen met een (risico op) achterstand de onderwijskansen te vergroten en stelde daarvoor extra middelen ter beschikking. Deze afspraak werd niet alleen gemaakt met Amsterdam, maar ook met Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de G32 middelgrote steden.
In 2013 onderzocht de inspectie of de uitvoering van de bestuursmaatregelen heeft geleid tot verbeteringen in de praktijk. Volgens de Inspectie is Amsterdam hierin koploper.

Impuls scoort heel goed
De inspectie bezocht vijf locaties van Impuls: (voor)school St. Lukas, Burgemeester de Vlugt, de Wiltzangh, Fiep Westendorp en Huizinga. De inspecteurs beloonden onze uitvoering over het algemeen met een 3 en op sommige onderdelen zelfs met een 4; de hoogst mogelijke score.

Onderdelen waarop Impuls een 4 scoort zijn:

  • Het ouderbeleid
  • Intake gesprekken
  • VVE-thuis
  • Warme overdracht
  • Werken met een doelgerichte planning
  • Volgen van de brede ontwikkeling van het kind
  • Inrichting van de ruimte
  • Afstemming van het educatief handelen.

Meer informatie
>> Voor- en vroegschoolse educatie
>> inspectierapport vve 2013