Om kinderen de beste start in hun leven te geven, zouden kinderopvang en basisonderwijs meer met elkaar moeten samenwerken. Dit blijkt uit onderzoek van de rijksoverheid. Daarom hebben AMOS (onderwijs) en Impuls (kinderopvang) op 23 mei het convenant “samen werken aan kwaliteit” ondertekend.

Impuls start steeds meer kindercampussen

Impuls werkt al jaren aan een betere aansluiting met het onderwijs door zo veel mogelijk kindercampussen te creëren; een nauwe samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en ouders.

AMOS wil met minder partijen betere afspraken maken

AMOS heeft in het verleden met te maken gehad met veel verschillende partijen voor peuterspeelzalen, voorscholen, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang. Dat is niet goed voor de onderlinge afstemming. Daarom is er nu voor gekozen om een convenant te sluiten met een beperkt aantal partners en daarin af te spreken de afstemming te versterken en altijd te zorgen voor een warme overdracht van leerlingen die uitstromen van kinderopvang naar de basisschool.
De partners die AMOS heeft geselecteerd, passen qua pedagogisch klimaat en beleid rondom ouderbetrokkenheid bij de visie die AMOS voor haar scholen heeft.