Functieomschrijving

De Raad van Toezicht (RvT) van Impuls Kinderopvang bestaat uit vijf personen en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT toetst of de directeur-bestuurder zich bij de beleidsvorming en -uitvoering houdt aan doelstellingen en taken. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. De samenstelling van de RvT is zodanig, dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid de RvT in staat stelt haar rol en verplichtingen in het kader van ‘good governance’ te vervullen. De onderlinge taakverdeling wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden. De RvT zoekt – wegens afloop termijnen – leden met deskundigheid op het gebied van onderwijs en juridisch terrein.

De RvT volgt de Governance Code Kinderopvang en vormt een collegiaal orgaan: ieder lid draagt verantwoordelijkheid voor alle aan de RvT toebedeelde taken en is voldoende beschikbaar om de directeur-bestuurder terzijde te staan.

Kennis, ervaring en persoonskenmerken

Als nieuw lid van de RvT beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring in een toezichthoudende rol, dan wel inzicht in de verhouding directeur-bestuurder-RvT;
 • kennis en ervaring op het gebied van primair onderwijs of op juridisch terrein;
 • binding met de regio, waarbinnen Impuls Kinderopvang actief is;
 • relevant netwerk in onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en/of openbaar bestuur;
 • ervaring met innovatief ondernemen in de sociale sector en kennis van de arbeidsmarkt zijn een pre.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • onafhankelijk, integer en transparant;
 • doortastend, evenwichtig in betrokkenheid en afstand;
 • bestuurlijk-strategisch inzicht, zorgvuldig en analytisch;
 • inspirerend, luisterend oor en sparringpartner;
 • (zelf)kritisch, gericht op samenwerken in teamverband;
 • diplomatiek, sensitief voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.

Impuls Kinderopvang

De missie van Impuls is ‘Oog op de wereld’: kinderen helpen op te groeien tot zelfstandige en wereldwijze burgers. Het is dé organisatie voor ontwikkelingsgerichte kinderopvang met veel expertise in het domein van het jonge kind in de buurten en wijken van Amsterdam. Met een belangrijke stem in de Amsterdamse en landelijke kinderopvang. Met uitstekende contacten, gezamenlijke werkvormen en (kennis)netwerken met aanverwante en complementaire werkvelden, zoals het primair onderwijs en jeugdhulpverlening. Met een hechte samenwerkingsrelatie met de gemeente Amsterdam, zowel ambtelijk als politiek. Ruim 450 medewerkers zijn werkzaam op 63 locaties met en voor 3.000 kinderen en hun ouders/opvoeders. De werklocaties zijn in Amsterdam, voornamelijk in Nieuw West. De omzet is circa 25 miljoen, de organisatie is financieel gezond. Impuls heeft voor haar dienstverlening het unieke Kindercampusmodel ontwikkeld, dat staat voor een sterk merk en geladen is met de begrippen: hoge kwaliteit, innovatief, toegankelijk, kindgericht én klantgericht. Uitdagingen in de branche zijn: de transitie naar de beoogde gratis kinderopvang en personeelstekort.

Honorering

De nieuwe toezichthouders worden door de RvT zelf aangesteld voor een periode van vier jaar. Ze ontvangen een vergoeding conform de adviesregeling van de VTOI-NVTK. Leden zijn eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert plenair tenminste vijf maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk is. Daarnaast wordt je inzet verwacht tijdens enkele vergaderingen van de commissie waaraan je mogelijk wordt toegevoegd (waarbij bijv. te denken valt aan de remuneratie- of auditcommissie).

Procedure

De leden van de RvT willen gezamenlijk een goede afspiegeling van de samenleving blijven vormen (in leeftijd, werkervaring, culturele achtergrond, gender etc.). Dit zal een aandachtspunt zijn in de procedure. Bij de werving en selectie laat Impuls Kinderopvang zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een assessment kan, evenals een referentie- en diplomacheck, deel uitmaken van deze procedure. Solliciteren kan op de website van Aardoom & de Jong.

Voor deze procedure kun je alvast rekening houden met de volgende data:

 • oriënterende gesprekken bij Aardoom & de Jong 19 en 20 april
 • sollicitatie- en kennismakingsgesprekken bij Impuls 25, 28 en 29 april

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 15 april 2022 tegemoet.

Contactpersoon:

Mariëlle Veerman (Aardoom & de Jong) | marielle@aardoomendejong.nl | 06 -15087126 / 030 – 7371185